PURPLE FASHION

2014_09 PURPLE FASHION


photography Chikashi Suzuki
styling Yasuko Furuta