LIBERTIN DUNE

2013_12 LIBERTIN DUNE 1

2013_12 LIBERTIN DUNE 2

2013_12 LIBERTIN DUNE 3

2013_12 LIBERTIN DUNE 4

2013_12 LIBERTIN DUNE 5


photography Chikashi Suzuki
styling Katsuyuki Naito